ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1) Δημιουργία γραφείου στον Δήμο με σκοπό την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων στον τομέα των: γεωργίας-κτηνοτροφίας-αλιείας, τουρισμού-αγροτοτουρισμού, εστίασης, οικοτεχνίας, δασοπονίας και οποιαδήποτε άλλης επενδυτικής δραστηριότητας συνάδει με τον χαρακτήρα του τόπου μας.

Για τον λόγο αυτό θα χρειαστεί άμεση στελέχωση του γραφείου αυτού από το υπάρχον ελλιπές οργανόγραμμα του Δήμου (π.χ απουσία θέσης κτηνιάτρου/ων κ.λπ) και τροποποίηση του.
Έτσι επιτυγχάνεται:
α) η άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες των ευρωπαϊκών, εθνικών και μικτών προγραμμάτων.

β) η αμεσότερη κατάρτιση των φακέλων προς υποβολή με το λιγότερο δυνατό κόστος για τον ενδιαφερόμενο

2) Η ενδυνάμωση των υπαρχόντων συνεταιρισμών με πρωτοβουλίες του Δήμου όπως στον τομέα της επικοινωνιακής προώθησης των προϊόντων, της καταχώρησης ονομασίας Π.Ο.Π για συγκεκριμένα προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο και αξιοποίηση κάθε δυνατότητας για την υποστήριξη των συνεταιρισμών.

3) Άμεση εκμετάλλευση των υπαρχόντων προγραμμάτων βελτίωσης των υποδομών (π.χ αγροτικοί δρόμοι) που διευκολύνουν την αγροτική δραστηριότητα.

Σαν μια πρώτη έμπρακτη πρωτοβουλία ενημέρωσης σας παραθέτουμε ποια επενδυτικά προγράμματα είναι ακόμα ανοικτά και δέχονται αιτήσεις, υπογραμμίζοντας τα ειδικού ενδιαφέροντος για την περιοχή μας.

Ευχαριστούμε τους ειδικούς στον χώρο της αγροτικής οικονομίας και τους αρμόδιους δημόσιους λειτουργούς των υπουργείων-οργανισμών για τα στοιχεία και τις πληροφορίες που μας παραχώρησαν, καθώς και για την προθυμία τους η συνεργασία μας να συνεχιστεί και στο μέλλον προς όφελος του τόπου μας.

08-05-2019  / Χρήστος Σωτ. Μπελογιαννέας

ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

> Μέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Εκμεταλλεύσεων»

Ημερομηνία λήξης: 4 Ιουνίου 2019

Η πρόσκληση εφαρμόζεται σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες στην επικράτεια της χώρας με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους, εκτός από κάποιες αστικές περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης όπου η αγροτική δραστηριότητα δεν είναι σημαντική, παρέχοντας στήριξη σε φυσικά πρόσωπα για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών τους.

Κύρια χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και του μέτρου είναι τα εξής:
1. Δικαιούχοι της 1ης προκήρυξης του μέτρου είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί (όχι νεοεισερχόμενοι), που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2018.
2. Οι υποψήφιοι έχουν μέσο όρο ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017, από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και μέσο όρο των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017 (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ.
3. Επιπλέον, η γεωργική εκμετάλλευση των υποψηφίων πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) ίσο με 5.000 έως και 7.999 ευρώ στην αρχική κατάσταση.
4. Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2018. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2018.
5. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4.
6. Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο δικαιούχος δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.
7. Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, είναι ίσο με 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται με την ένταξη στο μέτρο είναι το 70% της συνολικής ενίσχυσης.
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από 4 Μαρτίου 2019 έως και 15 Μαΐου 2019 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και την τελευταία ημέρα της υποβολής αιτήσεων στήριξης.

> Αναπτυξιακή Μεσσηνίας (Leader)

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 07/05/2019 & ώρα 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 23/08/2019 & ώρα 15:00

H ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον δυνητικό δικαιούχο.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι οι κ.κ. Σπαρτιάνος Ηλίας, Κομματάς Μιχάλης, Τσαντύλα Αθηνά, τηλέφωνο 2721096120, e-mail: anmess@otenet.gr

Τα αρχεία της πρόσκλησης μαζί με τις φόρμες που πρέπει να συμπληρωθούν βρίσκονται:

http://www.anmess.gr/?section=product&cat=93&subcat=101&id=489&lang

Μεταποίηση 1 : Αφορά στην υλοποίηση πράξεων, και πιο συγκεκριμένα την ίδρυση ή και εκσυγχρονισμό μεταποιητικών μονάδων (πρώτη μεταποίηση), σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν. Αναφέρονται ενδεικτικά οι τομείς προϊόντων που μπορούν να ενισχυθούν :
1) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)

2) Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

3) Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)

4) Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων)

5) Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια)

6) Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)

7) Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)

8) Ελαιούχα Προϊόντα (όπως ίδρυση και εκσυγχρονισμός τυποποιητηρίων βρώσιμης ελιάς και ελαιολάδου, εκσυγχρονισμός ελαιοτριβείων – εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

9) Οίνος (μεταποίηση και εμπορία, χώροι γευσιγνωσίας ως χώροι προώθησης)

10) Οπωροκηπευτικά (όλα συμπεριλαμβανομένων των φραγκόσυκων)

11) Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)

12) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.

Μεταποίηση 2 : Αφορά στην υλοποίηση πράξεων, και πιο συγκεκριμένα την ίδρυση ή και εκσυγχρονισμό μεταποιητικών μονάδων (πρώτη μεταποίηση), σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής, με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν. Αναφέρονται ενδεικτικά οι τομείς προϊόντων που μπορούν να ενισχυθούν :
1) Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
2) Ζυθοποιία, Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (όπως γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)
3) Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
4) Μονάδες πυρηνελαιουργείων
5) Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης (απόσταγμα οίνου και απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής)
6) Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής,
7) Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών (όπως λιπάσματα, εδαφοβελτωτικά, υποστρώματα, βοηθητικά ανάπτυξης φυτών)
8) Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.
9) Αξιοποίηση παραπροϊόντων (όπως μονάδες αξιοποίησης υπολειμμάτων για παραγωγή λιπασμάτων ή ζωοτροφών)
10) Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες

Ενδεικτικά αναφέρονται δραστηριότητες που ενισχύονται και αφορούν ίδρυση/δημιουργία και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων στους τομείς:
Μορφές τουριστικών καταλυμάτων όπως προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 2986/ΦΕΚ 3885 Β΄/02.12.2016 (Ξενοδοχεία 5,4,3 αστέρων, Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 4 & 3 «κλειδιών», ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων)
Εστίαση και αναψυχή (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, αναψυκτήρια κλπ)
Χώροι αναψυχής μέσα στους παραγωγικούς χώρους (βιωματικός τουρισμός, οινοτουρισμός, επισκέψιμα αγροκτήματα)
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, (καταδυτικός τουρισμός , ποδηλατικός κλπ), ταξιδιωτικά γραφεία.

Ενδεικτικά αναφέρονται δραστηριότητες που ενισχύονται και αφορούν ίδρυση/δημιουργία και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων στους τομείς:

1) Δραστηριότητες οικοτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4235/2014 και την ΥΑ 4912/120862/5.11.2015 όπως ισχύει, (όπως κατασκευή προϊόντων δημητριακών, αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά, γλυκίσματα, επιτραπέζιες ελιές, αποξηραμένα φρούτα, γαλακτοκομικά προϊόντα, παραγωγή σαπουνιών, κ.λπ.).

2) Δραστηριότητες πολυλειτουργικών αγροκτημάτων σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4235/2014 και την ΚΥΑ 543/34450/24.03.2014 οι οποίες λειτουργούν με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες και διαθέτουν τουλάχιστον α) καλλιεργήσιμη έκταση, β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνικής μεταποίησης.

Στην παρούσα δράση ενδεικτικά προβλέπονται ενέργειες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοπονίας. Σε κάθε περίπτωση ένας τουλάχιστον από τους συνεργαζόμενους φορείς θα ανήκει στην κατηγορία των ερευνητικών ή πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Η στήριξη παρέχεται ώστε να προωθηθούν οι μορφές συνεργασίας στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορείς. Ενδεικτικά αναφέρονται ενέργειες:

1) Συνεργασία τοπικών φορέων με ερευνητικό ίδρυμα για την ταυτοποίηση των ποικιλιών και τη δημιουργία φυτωρίου για την εξασφάλιση της διατήρησης της παραγωγής των προϊόντων (ενδεικτικά αναφέρονται ελιά, σύκα, σταφίδα) ή / και εφαρμοσμένη έρευνα βελτίωσης χαρακτηριστικών τοπικών ποικιλιών, καλλιέργειας που προωθεί τον ανταγωνισμό, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των πόρων.

2) Ενέργειες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρηματικού σχεδίου.

3) Μεταφορά και διάδοση της γνώσης και των αποτελεσμάτων της συνεργασίας σε παραγωγούς – μεταποιητές μέσω ενεργειών κατάρτισης.

Προϋπολογισμός ανωτέρω προτάσεων LEADER για Μεσσηνία

Το μέγιστο συνολικό επιλέξιμο κόστος της πρότασης θα ανέρχεται μέχρι 600.000,00 € ή μέχρι 100.000,00€ όταν αφορά την υλοποίηση ενεργειών άυλου χαρακτήρα και θα αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο. Αναφέρονται ενδεικτικά οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών :

1.Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου.
2.Μηχανολογικός Εξοπλισμός.
3.Λοιπός Εξοπλισμός.
4.Εξοπλισμός ΑΠΕ.
5.Δαπάνες πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας.
6.Δαπάνες για αγορά γης.
7.Μελέτες, αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, έρευνας αγοράς, μάρκετινγκ προώθησης προϊόντων κλπ Δαπάνες για απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού.
8.Δαπάνες προβολής.
Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος μόνο κατά το μέρος που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.

Περιοχή εφαρμογής

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., ήτοι οι κάτωθι Δήμοι της Π.Ε. Μεσσηνίας :
Δήμος Δυτικής Μάνης
Δήμος Μεσσήνης
Δήμος Οιχαλίας
Δήμος Πύλου – Νέστορος
Δήμος Τριφυλίας
Δήμος Καλαμάτας (εκτός της Καλαμάτας, δηλ. το όριο της εκτός σχεδίου πόλης περιοχής).

> ΕΤΕΑΝ (δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο)

Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), συνολικού κεφαλαίου χορηγήσεων 915 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανεξαρτήτου τομέα (αποκλείονται φυσικά πρόσωπα αγρότες)

Στόχος της νέας χρηματοδοτικής δράσης είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, καθώς και η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας της χώρας.
Μέσω του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού προϊόντος, παρέχονται επιχειρηματικά δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο, καθώς το 40% του χρηματοδοτικού κεφαλαίου, ήτοι κεφάλαια ύψους 366 εκατ. ευρώ, διατίθενται άτοκα για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων.

Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:

1) Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)
• ύψος δανείου από €10.000 έως €500.000
• διάρκεια αποπληρωμής έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες

2) Δάνεια επενδυτικού σκοπού
• ύψος δανείου από € 25.000 έως € 1.500.000
• διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη

Η υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις γίνεται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr/mis και ακολούθως υποχρεούνται να υποβάλουν τον φυσικό φάκελο σε υποκατάστημα μίας εκ των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ALPHA BANK, EFG EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ

> ΕΣΠΑ

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.
Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Ο φάκελος ενίσχυσης:

Οι επιχειρήσεις, όπως αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση, θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάµηνης διάρκειας

– να διαθέτουν τους επιλέξιµους ΚΑ∆ της επένδυσης

– Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηµατοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis. να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτηµένης εργασίας πλήρους ή µερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Να σηµειωθεί ότι οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) πρέπει να επιλέξουν την «Ενίσχυση ∆ράσεων Επιχειρηµατικότητας», να συµπληρώσουν το ΑΦΜ της επιχείρησης και στη συνέχεια να «κλικάρουν» τη ∆ράση µε τίτλο: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων».

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, περιοχή εφαρµογής είναι όλη η Ελλάδα, ενώ όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να είναι ύψους από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ, προκειµένου να λάβουν επιδότηση 50% έως 65%. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται µε βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και ο χρόνος υλοποίησής τους είναι µέχρι 24 µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

>ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Για τη νέα προγραμματική περίοδο, δηλαδή μετά το 2022, θα επαναπροκυρηχθούν προγράμματα για αγρότες (πληροφορίες για τα οποία ίσως θα έχουμε νωρίτερα του 2022) και θα αφορούν:
1) Σχέδια Βελτίωσης: Επιδοτούν την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, αγροτικών κτιρίων, θερμοκηπίων, δέντρων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Αφορά αγρότες και συλλογικά σχήματα παραγωγών.
2) Προγράμματα Οργανισμών Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ): Αφορά ομάδες και οργανώσεις παραγωγών που ασχολούνται με τον τομέα της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου, και επιδοτεί διάφορες δράσεις (επενδύσεις, αγορά εξοπλισμού για τα μέλη, μαθήματα, προώθηση). Είναι τριετή προγράμματα με συγκεκριμένες δεσμεύσεις.
3) Μεταποίηση και Εμπορία: Αφορά τις μεταποιητικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της αγροδιατροφής και επιδοτεί νέες προσπάθειες ή υπάρχουσες. Για τα ελαιοτριβεία συνήθως επιδοτεί μόνο ανανέωση εξοπλισμού και όχι ίδρυση. Όλα τα νομικά πρόσωπα (συνεταιρισμοί, εταιρείες) είναι επιλέξιμα.
4) ΕΣΠΑ Τουρισμός: Επιλέξιμες επιχειρήσεις για το πρόγραμμα θα είναι Ξενοδοχεία, Τουριστικά Καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, Camping, Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια – Διαμερίσματα, Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων κλπ, Τουριστικά Γραφεία κ.ά.. Υπάρχει περίπτωση να γίνει προκήρυξή του πιο νωρίς του 2022.

Δήμος Δυτικής Μάνης | dimos ditikis manis | Δυτική Μάνη |